Definició del CRAE

El CRAE està inscrit al registre d’entitats, serveis socials i establiments socials de la DGAIA i d’Afers Socials amb el número: E 02707 iS 02221, segons estableix el decret 184/1996 de 7 de juny.

El centre té conveniades 25 places per a menors, d’edats compreses entre 0 i 16 anys, edat real amb la qual s’està treballant en l’actualitat, de població mixta. I prorrogable la seva estada fins als 18 anys. Programa 16-18 treballem la seva estada fins a la seva emancipació.

El CRAE com a centre residencial d’acció educativa compleix amb els requisits establerts com a tal i en el compliment del Projecte Marc de la DGAIA.

 

Es compleix en l’especificat en el decret 284/96 que ordena el règim jurídic-administratiu de les entitats serveis i establiments. I regula la seva actuació en funció dels criteris establerts en la Llei 14/2010 del 27 de maig dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència.

El CRAE assumeix la guarda dels menors, adjudicada a la figura del director del centre, amb el ple compliment  del Codi de família (codi civil i llei 14/8010), que regula el desemparament i l’assumpció de les funcions tutelars i els seus efectes. 

El centre ofereix atenció integral al menor, té cura de la seva salut física i psíquica, i dissenya un projecte educatiu individual per tal d’aconseguir el seu desenvolupament personal.

Té la finalitat d’acollir nens i nenes, nois i noies en un ambient d’afecte, comprensió i seguretat, material i moral, procurant satisfer al màxim possible les seves necessitats, tant en l'àmbit de l'educació integral, com de la cura de la seva salut, vetllant pel desenvolupament harmoniós de la seva personalitat.

Ofereix residència les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, com a alternativa al medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per atendre als seus fills, donant resposta a les necessitats bàsiques i individuals del menor.